<font><font face="arial,helvetica,sans-serif">Mañana jueves voy a estar filmando  (o intentando) parte de las cha<font>rlas / talleres que se van da<font>r en el au<font>ditorio </font></font> (11 a 17 ),  <font>tenia la <font>intención</font> de cubrir todas las charlas <font> se me hace <font>i<font>m<font>posible, si alguien puede / quiere ir a cu<font>b<font>rir el resto <font>creo que estaria bueno <font>, </font>y si alguien quiere f<font>ilm<font>ar<font> </font></font></font>mientras <font>yo filmo (para mi filma<font>r =>  </font>poner la camara en buena po<font>sicion y <font>dejarla ahi hasta que termine la charla</font></font>) <font>también</font> <font>ayudaría. En caso de que salgan mas o menos bien en 15 dias estarian los vi<font>deos.</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br clear="all">

Saludos.<br>Pablo M. Mana<br><br><br><br>